Testimonios​

If you have the opportunity, I wish you to live this wonderful experience too!

I am 20 years old and I am French. For my third year, I chose to do my internship within the wonderful team of EuroAltea. I work as a European project assistant. Therefore, my role is to participate in the development and implementation of projects funded by the European Project Office. I didn...

Thomas Pocthier

European Projects Assistant
Jul 16, 2021

Si tens l’oportunitat, et desitge que també vives aquesta meravellosa experiència!

Tinc 20 anys i soc francés. Per al meu tercer any, vaig triar realitzar les pràctiques dins del meravellós equip d’EuroAltea. Treball com a assistent de projectes europeus. Per tant, la meua funció és participar en el desenvolupament i implementació de projectes finançats per l’Oficina d...

Thomas Pocthier

Assistent de Projectes Europeus
Jul 16, 2021

Si tienes la oportunidad, ¡te deseo que también vivas esta maravillosa experiencia!

Tengo 20 años y soy francés. Para mi tercer año, elegí realizar las practicas dentro del maravilloso equipo de EuroAltea. Trabajo como asistente de proyectos europeos. Por lo tanto, mi función es participar en el desarrollo e implementación de proyectos financiados por la Oficina de Proyectos Europe...

Thomas Pocthier

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 16, 2021

It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracle

It is a pleasure to work for EuroAltea. They have given me a professional opportunity in the field of my studies. But also the opportunity to learn a third language and to work in an exceptional environment, with a very dynamic team. It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracl...

Anna Porcher

European Projects Assistant
Jul 12, 2021

És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit miracle.

És una sort treballar per a EuroAltea. Em van brindar una oportunitat professional en l’àmbit dels meus estudis. Però també la possibilitat d’aprendre un tercer idioma i de treballar en un entorn excepcional, amb un equip molt dinàmic. És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit m...

Anna Porcher

Assistent de Projectes Europeus
Jul 12, 2021

Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro

Es una suerte trabajar para EuroAltea. Me brindaron una oportunidad profesional en el ámbito de mis estudios. Pero también la posibilidad de aprender un tercer idioma y de trabajar en un entorno excepcional, con un equipo muy dinámico. Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro.

Anna Porcher

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 12, 2021

A week in the cultural capital, well… it was impressive.

The StopDiabetes project in Plovdiv, Bulgaria in 2019 was unforgettable: one week in the cultural capital, well… it was awesome. I went as one of the two leaders. We were practicing spoken and written English, hours of cultural exchange and learning about healthy habits. The young people from...

Ekaterina Kumaritova

Stop Diabetes Leader - Mobility E+
Jun 23, 2021

Una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant.

El projecte “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgària del 2019 va ser inoblidable: una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant. Vaig ser com una de les dues líders. Practicàvem engonals parlat i escrit, hores d’intercanvi cultural i aprenent sobre hàbits saludables...

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetis - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante.

El proyecto “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgaria del 2019 fue inolvidable: una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante. Fui como una de las dos líderes. Practicábamos ingles hablado y escrito, horas de intercambio cultural y aprendiendo sobre hábitos saludables. Los...

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Anime a tothom que vulga aprendre a l’estranger que es dirigisca a l’oficina que segur que hi ha un curs preparat per a ells.

L’estiu de 2019 vaig participar en el curs que es va fer a Bulgària sobre NEETS, sobre joves que deixen aviat els seus estudis i hi havia gent d’altres països on compartim la nostra experiència amb aquesta mena de joves, vam aprendre molts jocs per a fer amb ells, visitem llocs, comparti...

Pepi Gomis

NEETS - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

I encourage everyone who wants to learn abroad to go to the office, there is sure to be a course prepared for them.

The summer of 2019 I participated in the course that was done in Bulgaria about NEETS, about young people who leave their studies early and there were people from other countries where we shared our experience with this kind of young people, we learned many games to do with them, we visited places,...

Pepi Gomis

NEETS - Mobility E+
Jun 23, 2021

Animo a todo el mundo que quiera aprender en el extranjero que se dirija a la oficina que seguro que hay un curso preparado para ellos.

El verano de 2019 participé en el curso que se hizo en Bulgaria sobre NEETS, sobre jóvenes que dejan pronto sus estudios y había gente de otros países donde compartimos nuestra experiencia con este tipo de jóvenes, aprendimos muchos juegos para hacer con ellos, visitamos lugares, compartimos experie...

Pepi Gomis

NEETS - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Va ser una experiència meravellosa, que repetiria sense cap dubte.

L’estiu del 2019 vaig estar en l’Oficina d’EuroAltea com a part de les pràctiques Externes del Grau d’Estudis Anglesos de la Universitat d’Alacant. El que vaig fer durant aquest temps, va ser ajudar amb les xarxes socials i ajudar amb la traducció. Va ser una experiènci...

Maite Agullo

Pràctiques Universitàries
Jun 23, 2021

It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

In the summer of 2019 I was at the EuroAltea Office as part of the External Internship for the English Studies Degree at the University of Alicante. What I did during this time was to help with social media and help with translation. It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

Maite Agullo

University internships
Jun 23, 2021

Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lugar a dudas.

El verano del 2019 estuve en la Oficina de EuroAltea como parte de las prácticas Externas del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Lo que hice durante este tiempo, fue ayudar con las redes sociales y ayudar con la traducción. Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lu...

Maite Agullo

Prácticas universitarias
Jun 23, 2021

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in.

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in. From Euro Altea, the organisation and accompaniment during the whole process of the project has been a very important element for the use and enjoyment of the experience.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobility E+
Jun 23, 2021

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte.

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte. Desde Euro Altea, la organización y acompañamiento durante todo el proceso del proyecto ha sido un elemento muy importante para el aprovechamiento y goce de la experiencia.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part.

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part. Des de Euro Altea, l’organització i acompanyament durant tot el procés del projecte ha sigut un element molt important per a l’aprofitament i gaudi de l’experiè...

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

programa Eurodisea

Al final dels meus estudis de batxillerat, em preguntava si començar un màster o buscar un treball. Idealment, volia començar a treballar, però al mateix temps sabia que seria difícil trobar un bon treball sense experiència. Quan em vaig assabentar del programa Eurodisea, em vaig interessar molt i e...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodissey: A program that fits every young adult, no matter their background

At the end of my bachelor studies I was wondering whether to start a master or look for a job. Ideally I wanted to start working, but at the same time I knew that it would be hard to find a good job with no experience at all. When I heard of the Eurodyssey program I got really interested and quickly...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodisea: El programa que se adapta a todos los adultos jóvenes, sin importar los antecedentes que tengan

Al final de mis estudios de bachillerato, me preguntaba si comenzar un máster o buscar un trabajo. Idealmente, quería comenzar a trabajar, pero al mismo tiempo sabía que sería difícil encontrar un buen trabajo sin alguna experiencia. Cuando me enteré del programa Eurodisea, me interesé mucho y me in...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers....

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Una Oportunidad Increíble

Acabé mis estudios en Junio y quería tener otra experiencia en el extranjero. Había oído sobre Eurodyssey entonces contacté con la organizacíon que trata con este programa en Bélgica. Poco después que me había registrado en la web. Tuve que llamar, después realicé una entrevista y finalmente rellené...

Laure

Altea
Mar 1, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers....

Laure

Altea
Mar 1, 2019

I can confidently recommend seeing what Eurodyssey can offer you and to take advantage of an opportunity like this

“I had finished my studies and was looking to obtain some professional experience, then I was told by a previous participant, that the Eurodyssey programme could be a good option for me. I had a look on the website, talked to my regional representatives and soon I was in Valencia, learning Spanish a...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puedo recomendar con confianza ver lo que Eurodisea puede ofrecerte y aprovechar de una oportunidad como esta.

“Terminé mis estudios y buscaba obtener alguna experiencia profesional, luego una participante anterior me dijo que el programa de Eurodisea podría ser una buena opción para mí. Eché un vistazo al sitio web, hablé con mis representantes regionales y pronto estuve en Valencia, aprendiendo españ...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puc recomanar amb confiança veure el que Eurodisea pot oferirte i aprofitar d’una oportunitat com aquesta

“Vaig acabar els meus estudis i buscava obtindre alguna experiència professional, després una participant anterior em va dir que el programa de Eurodisea podria ser una bona opció per a mi. Vaig donar una ullada al lloc web, vaig parlar amb els meus representants regionals i prompte vaig estar...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Take the step and you will be rewarded

Romania was my first Erasmus+ experience and I will never forget it! From the first day I felt at home. Going abroad allows you to break some stereotypes, you just face the reality on your own and you realize lots of things are much better than what you expected. The “human” part is definitely my be...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Da el paso y serás recompensado

Rumania fue mi primera experiencia Erasmus+ y nunca la olvidaré! Desde el primer día me sentí como en casa. Ir al extranjero te permite romper algunos estereotipos, te enfrentas a la realidad solo y te das cuenta de que muchas cosas son mucho mejores de lo que esperabas. La parte “humana...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Fes el pas i seràs recompensat.

Romania va ser la meua primera experiència Erasmus+ i mai l’oblidaré! Des del primer dia em vaig sentir com a casa. Anar a l’estranger et permet trencar alguns estereotips, tu sol t’enfrontes a la realitat i t’adones que moltes coses són molt millors del que esperaves. La par...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

A very rewarding experience

It is a very gratifying experience to travel and to discover a new country and a new way of living, it’s even better because you do it together with people like you. With no doubt I strongly encourage youngsters to get out of their comfort zone and to explore the world and its different cultures. Er...

Sandra

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como...

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

The Erasmus experience remains forever in your head

The Erasmus experience remains forever in your head. The city in which the youth exchange takes place will remain as part of your origin. As well as the other participants will become friends for a lifetime. The Erasmus+ experience allows you to build strong relations, to open your mind, to improve...

Gabriel

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como...

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia recomedable 100%

Una experiencia recomedable 100%. Conoces culturas diferentes, lugares desconocidos, y personas increíbles, que sin duda te enriquecen como persona. Para ver ofertas de intercambio juvenil, da un clic aquí.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

A 100% recommended experience

A 100% recommended experience. You get to know different cultures, unknown places, and incredible people, that undoubtedly enrich you as a human being. To see mobility offers, click here.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Una experiència recomedable 100%

Una experiència recomedable 100%. Coneixes cultures diferents, llocs desconeguts, i persones increïbles, que sens dubte t’enriqueixen com a persona. Per a veure ofertes d’intercanvi juvenil, dóna un clic ací.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gracias a la Beca Euroaltea, que oferta anualmente el Ayuntamiento de Altea, he tenido la oportunidad de realizar un par de meses de prácticas en Irlanda del norte en el Belfast Print Workshop, un impresionante taller de grabado, y también cooperativa de artistas. Además de conocer el mundo del grab...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, with the EuroAltea grant in Belfast

Thanks to the Euroaltea Grant, offered annually by the City Council of Altea, I had the opportunity to do an internshipsa for a couple of months in Northern Ireland at the Belfast Print Workshop, an impressive engraving workshop, and also an artists’ cooperative. In addition to knowing the wor...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gràcies a la Beca *Euroaltea, que ofereix anualment l’Ajuntament d’Altea, he tingut l’oportunitat de realitzar un parell de mesos de pràctiques a Irlanda del nord en el Belfast *Print *Workshop, un impressionant taller de gravat, i també cooperativa d’artistes. A més de conèi...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

And all that started with just an email.

Alicia, grafic designer, from Belgium, intern at the Ayuntamiento de Altea with the programme Eurodyssey “I didn´t know about the Eurodyssey programme until I received an email saying that an offer for an internship in Spain could interest me. I decided to apply and so, sending my CV directly....

Alicia

Grafic designer
Brussels
Jul 12, 2018

An inspiring job

Andres, from Spain, Employment technician at the town hall of Altea “I arrived in Altea in September 2017 thanks to a subvention of the Valencian Region, co-funded by the European Social Fund. From the situation of unemployed, looking for a job as a lawyer after finishing my studies in Law, no...

Andres

Employment technician
Altea
Jul 12, 2018

More than a first job opportunity, you need to think in terms of personal growth.

Betsy, from Belgium, European Project Assistant at EuroAltea (Europe Project Office) with the programme Eurodyssey “Six months after my graduation, I was still procrastinating to think about what I want and where I see myself. The only thing I knew before coming here in Altea was my willingnes...

Betsy

Assistant at EPO
Belgium
Jul 12, 2018

Més que una primera oportunitat de treball, necessites pensar en el desenvolupament personal.

Betsy, assistent de projectes europeus, belga, en pràctiques a EuroAltea amb el programa EURODISEA “Després de la meua graduació, vaig estar preguntant-me el que volia fer amb la meua vida. El que sabia és que volia treballar fora de Bèlgica i aprendre un nou idioma. Però com? On? Quan? Vaig d...

Betsy

Assistent en OPE
Bèlgica
Jul 12, 2018

Un treball totalment inesperat

Andrés, espanyol, Tècnic d’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea “Vaig arribar a l’Ajuntament d’Altea al setembre de 2017 gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu. Vaig passar d’estar desocupat, després de diversos...

Andrés

Tècnic d'Ocupació
Espanya
Jul 12, 2018

Tot això comença amb un sol email.

Alicia, dissenyadora gràfica, belga, en pràctiques a l’Ajuntament d’Altea amb el programa EURODISEA “No coneixia el programa Eurodisea fins que un dia vaig rebre un email que em va avisar que hi havia una oferta que podia agradar-me. Em vaig inscriure i vaig enviar el meu currículu...

Alicia

Dissenyadora gràfica
Brussel·les
Jul 12, 2018

Más que una primera oportunidad de trabajo, necesitas pensar en el desarrollo personal.

Betsy, asistente de proyectos europeos, belga, en prácticas a EuroAltea (Oficina de Proyectos europeos) con el programa EURODISEA “Después de mi graduación, estuve preguntándome lo que quería hacer con mi vida. Lo que sabía es que quería trabajar fuera de Bélgica y aprender un nuevo idioma. Pe...

Betsy

Asistente en la OPE
Bélgica
Jul 12, 2018

Un trabajo totalmente inesperado

Andrés, español, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Altea “Llegué al Ayuntamiento de Altea en septiembre de 2017 gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Pasé de estar desempleado, después de varios meses buscando trabajo como abogado...

Andres

Técnico de Empleo
España
Jul 12, 2018

Todo esto empieza con un solo email

Alicia, diseño grafica, belga, en prácticas al Ayuntamiento de Altea con el programa EURODISEA “No conocía el programa Eurodisea hasta que un día recibí un email que me avisó de que había una oferta que podía gustarme. Me inscribí y envié mi curriculum. En un mes, todo cambió para mí. En Bruse...

Alicia

Diseño grafico
Belgica
Jul 9, 2018

Thomas Pocthier

European Projects Assistant
Jul 16, 2021

If you have the opportunity, I wish you to live this wonderful experience too!

I am 20 years old and I am French. For my third year, I chose to do my internship within the wonderful team of EuroAltea. I work as a European project assistant. Therefore, my role is to participate i...
Vore més

If you have the opportunity, I wish you to live this wonderful experience too!

I am 20 years old and I am French. For my third year, I chose to do my internship within the wonderful team of EuroAltea. I work as a European project assistant. Therefore, my role is to participate in the development and implementation of projects funded by the European Project Office.

I didn’t expect Altea to be such a lovely town! I feel like I am going to spend 4 months full of experiences and learning, all in an idyllic setting, and surrounded by great people. If you have the opportunity, I wish you to live this wonderful experience too!

 

Thomas Pocthier

European Projects Assistant
Jul 16, 2021

Thomas Pocthier

Assistent de Projectes Europeus
Jul 16, 2021

Si tens l’oportunitat, et desitge que també vives aquesta meravellosa experiència!

Tinc 20 anys i soc francés. Per al meu tercer any, vaig triar realitzar les pràctiques dins del meravellós equip d’EuroAltea. Treball com a assistent de projectes europeus. Per tant, la meua fun...
Vore més

Si tens l’oportunitat, et desitge que també vives aquesta meravellosa experiència!

Tinc 20 anys i soc francés. Per al meu tercer any, vaig triar realitzar les pràctiques dins del meravellós equip d’EuroAltea. Treball com a assistent de projectes europeus. Per tant, la meua funció és participar en el desenvolupament i implementació de projectes finançats per l’Oficina de Projectes Europeus.

No esperava que Altea siga una ciutat tan encantadora! Sent que passaré 4 mesos plens d’experiències i aprenentatge, tot en un entorn idíl·lic, i envoltat de gent estupenda. Si tens l’oportunitat, et desitge que també vives aquesta meravellosa experiència!

Thomas Pocthier

Assistent de Projectes Europeus
Jul 16, 2021

Thomas Pocthier

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 16, 2021

Si tienes la oportunidad, ¡te deseo que también vivas esta maravillosa experiencia!

Tengo 20 años y soy francés. Para mi tercer año, elegí realizar las practicas dentro del maravilloso equipo de EuroAltea. Trabajo como asistente de proyectos europeos. Por lo tanto, mi función es part...
Vore més

Si tienes la oportunidad, ¡te deseo que también vivas esta maravillosa experiencia!

Tengo 20 años y soy francés. Para mi tercer año, elegí realizar las practicas dentro del maravilloso equipo de EuroAltea. Trabajo como asistente de proyectos europeos. Por lo tanto, mi función es participar en el desarrollo e implementación de proyectos financiados por la Oficina de Proyectos Europeos.

¡No esperaba que Altea sea una ciudad tan encantadora! Siento que voy a pasar 4 meses llenos de experiencias y aprendizaje, todo en un entorno idílico, y rodeado de gente estupenda. Si tienes la oportunidad, ¡te deseo que también vivas esta maravillosa experiencia!

Thomas Pocthier

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 16, 2021

Anna Porcher

European Projects Assistant
Jul 12, 2021

It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracle

It is a pleasure to work for EuroAltea. They have given me a professional opportunity in the field of my studies. But also the opportunity to learn a third language and to work in an exceptional envir...
Vore més

It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracle

It is a pleasure to work for EuroAltea.

They have given me a professional opportunity in the field of my studies. But also the opportunity to learn a third language and to work in an exceptional environment, with a very dynamic team.

It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracle.

Anna Porcher

European Projects Assistant
Jul 12, 2021

Anna Porcher

Assistent de Projectes Europeus
Jul 12, 2021

És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit miracle.

És una sort treballar per a EuroAltea. Em van brindar una oportunitat professional en l’àmbit dels meus estudis. Però també la possibilitat d’aprendre un tercer idioma i de treballar en un...
Vore més

És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit miracle.

És una sort treballar per a EuroAltea.

Em van brindar una oportunitat professional en l’àmbit dels meus estudis. Però també la possibilitat d’aprendre un tercer idioma i de treballar en un entorn excepcional, amb un equip molt dinàmic.

És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit miracle.

Anna Porcher

Assistent de Projectes Europeus
Jul 12, 2021

Anna Porcher

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 12, 2021

Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro

Es una suerte trabajar para EuroAltea. Me brindaron una oportunidad profesional en el ámbito de mis estudios. Pero también la posibilidad de aprender un tercer idioma y de trabajar en un entorno excep...
Vore més

Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro

Es una suerte trabajar para EuroAltea.

Me brindaron una oportunidad profesional en el ámbito de mis estudios. Pero también la posibilidad de aprender un tercer idioma y de trabajar en un entorno excepcional, con un equipo muy dinámico.

Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro.

Anna Porcher

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 12, 2021

Ekaterina Kumaritova

Stop Diabetes Leader - Mobility E+
Jun 23, 2021

A week in the cultural capital, well… it was impressive.

The StopDiabetes project in Plovdiv, Bulgaria in 2019 was unforgettable: one week in the cultural capital, well… it was awesome. I went as one of the two leaders. We were practicing spoken and w...
Vore més

A week in the cultural capital, well… it was impressive.

The StopDiabetes project in Plovdiv, Bulgaria in 2019 was unforgettable: one week in the cultural capital, well… it was awesome.

I went as one of the two leaders. We were practicing spoken and written English, hours of cultural exchange and learning about healthy habits. The young people from Altea and from other countries are very creative and have become very friendly with each other, thanks to a project done with EuroAltea.

 

Ekaterina Kumaritova

Stop Diabetes Leader - Mobility E+
Jun 23, 2021

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetis - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant.

El projecte “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgària del 2019 va ser inoblidable: una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant. Vaig ser com una de les dues líders. Practi...
Vore més

Una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant.

El projecte “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgària del 2019 va ser inoblidable: una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant.

Vaig ser com una de les dues líders. Practicàvem engonals parlat i escrit, hores d’intercanvi cultural i aprenent sobre hàbits saludables. Els joves d’Altea i d’altres països són molt creatius i s’han fet molt amics entre ells, gràcies a un projecte fet amb EuroAltea.

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetis - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante.

El proyecto “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgaria del 2019 fue inolvidable: una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante. Fui como una de las dos líderes. Practicábamos...
Vore més

Una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante.

El proyecto “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgaria del 2019 fue inolvidable: una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante.

Fui como una de las dos líderes. Practicábamos ingles hablado y escrito, horas de intercambio cultural y aprendiendo sobre hábitos saludables. Los jóvenes de Altea y de otros países son muy creativos y se han hecho muy amigos entre ellos, gracias a un proyecto realizado con EuroAltea.

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Pepi Gomis

NEETS - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Anime a tothom que vulga aprendre a l’estranger que es dirigisca a l’oficina que segur que hi ha un curs preparat per a ells.

L’estiu de 2019 vaig participar en el curs que es va fer a Bulgària sobre NEETS, sobre joves que deixen aviat els seus estudis i hi havia gent d’altres països on compartim la nostra experi...
Vore més

Anime a tothom que vulga aprendre a l’estranger que es dirigisca a l’oficina que segur que hi ha un curs preparat per a ells.

L’estiu de 2019 vaig participar en el curs que es va fer a Bulgària sobre NEETS, sobre joves que deixen aviat els seus estudis i hi havia gent d’altres països on compartim la nostra experiència amb aquesta mena de joves, vam aprendre molts jocs per a fer amb ells, visitem llocs, compartim experiències, vam fer festes multiculturals.
I en l’Oficina de Projectes Europeus d’Altea, tot van ser facilitats que ens van donar per a poder realitzar aquests cursos. Anime a tothom que vulga aprendre a l’estranger que es dirigisca a l’oficina que segur que hi ha un curs preparat per a ells.

Pepi Gomis

NEETS - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Pepi Gomis

NEETS - Mobility E+
Jun 23, 2021

I encourage everyone who wants to learn abroad to go to the office, there is sure to be a course prepared for them.

The summer of 2019 I participated in the course that was done in Bulgaria about NEETS, about young people who leave their studies early and there were people from other countries where we shared our e...
Vore més

I encourage everyone who wants to learn abroad to go to the office, there is sure to be a course prepared for them.

The summer of 2019 I participated in the course that was done in Bulgaria about NEETS, about young people who leave their studies early and there were people from other countries where we shared our experience with this kind of young people, we learned many games to do with them, we visited places, we shared experiences, we did multicultural parties.

And in the European Projects Office of Altea, everything was facilities that they gave us to be able to do these courses.

I encourage everyone who wants to learn abroad to go to the office, there is sure to be a course prepared for them.

 

Pepi Gomis

NEETS - Mobility E+
Jun 23, 2021

Pepi Gomis

NEETS - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Animo a todo el mundo que quiera aprender en el extranjero que se dirija a la oficina que seguro que hay un curso preparado para ellos.

El verano de 2019 participé en el curso que se hizo en Bulgaria sobre NEETS, sobre jóvenes que dejan pronto sus estudios y había gente de otros países donde compartimos nuestra experiencia con este ti...
Vore més

Animo a todo el mundo que quiera aprender en el extranjero que se dirija a la oficina que seguro que hay un curso preparado para ellos.

El verano de 2019 participé en el curso que se hizo en Bulgaria sobre NEETS, sobre jóvenes que dejan pronto sus estudios y había gente de otros países donde compartimos nuestra experiencia con este tipo de jóvenes, aprendimos muchos juegos para hacer con ellos, visitamos lugares, compartimos experiencias, hicimos fiestas multiculturales.

Y en la Oficina de Proyectos Europeos de Altea, todo fueron facilidades que nos dieron para poder realizar estos cursos.

Animo a todo el mundo que quiera aprender en el extranjero que se dirija a la oficina que seguro que hay un curso preparado para ellos.

Pepi Gomis

NEETS - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Maite Agullo

Pràctiques Universitàries
Jun 23, 2021

Va ser una experiència meravellosa, que repetiria sense cap dubte.

L’estiu del 2019 vaig estar en l’Oficina d’EuroAltea com a part de les pràctiques Externes del Grau d’Estudis Anglesos de la Universitat d’Alacant. El que vaig fer durant...
Vore més

Va ser una experiència meravellosa, que repetiria sense cap dubte.

L’estiu del 2019 vaig estar en l’Oficina d’EuroAltea com a part de les pràctiques Externes del Grau d’Estudis Anglesos de la Universitat d’Alacant.

El que vaig fer durant aquest temps, va ser ajudar amb les xarxes socials i ajudar amb la traducció.

Va ser una experiència meravellosa, que repetiria sense cap dubte.

Maite Agullo

Pràctiques Universitàries
Jun 23, 2021

Maite Agullo

University internships
Jun 23, 2021

It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

In the summer of 2019 I was at the EuroAltea Office as part of the External Internship for the English Studies Degree at the University of Alicante. What I did during this time was to help with social...
Vore més

It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

In the summer of 2019 I was at the EuroAltea Office as part of the External Internship for the English Studies Degree at the University of Alicante.

What I did during this time was to help with social media and help with translation.

It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

Maite Agullo

University internships
Jun 23, 2021

Maite Agullo

Prácticas universitarias
Jun 23, 2021

Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lugar a dudas.

El verano del 2019 estuve en la Oficina de EuroAltea como parte de las prácticas Externas del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Lo que hice durante este tiempo, fue ayudar con...
Vore més

Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lugar a dudas.

El verano del 2019 estuve en la Oficina de EuroAltea como parte de las prácticas Externas del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante.

Lo que hice durante este tiempo, fue ayudar con las redes sociales y ayudar con la traducción.

Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lugar a dudas.

Maite Agullo

Prácticas universitarias
Jun 23, 2021

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobility E+
Jun 23, 2021

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in.

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in. From Euro Altea, the organisation and accompaniment during the whole process of...
Vore més

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in.

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in.

From Euro Altea, the organisation and accompaniment during the whole process of the project has been a very important element for the use and enjoyment of the experience.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobility E+
Jun 23, 2021

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte.

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte. Desde Euro Altea, la organización y acompañamiento durante todo el proceso...
Vore més

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte.

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte.

Desde Euro Altea, la organización y acompañamiento durante todo el proceso del proyecto ha sido un elemento muy importante para el aprovechamiento y goce de la experiencia.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part.

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part. Des de Euro Altea, l’organització i acompanyament durant tot el procés d...
Vore més

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part.

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part.

Des de Euro Altea, l’organització i acompanyament durant tot el procés del projecte ha sigut un element molt important per a l’aprofitament i gaudi de l’experiència.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

programa Eurodisea

Al final dels meus estudis de batxillerat, em preguntava si començar un màster o buscar un treball. Idealment, volia començar a treballar, però al mateix temps sabia que seria difícil trobar un bon tr...
Vore més

programa Eurodisea

Al final dels meus estudis de batxillerat, em preguntava si començar un màster o buscar un treball. Idealment, volia començar a treballar, però al mateix temps sabia que seria difícil trobar un bon treball sense experiència.

Quan em vaig assabentar del programa Eurodisea, em vaig interessar molt i em vaig inscriure ràpidament en una oferta.

Eurodisea és una oportunitat única per a obtenir una valuosa experiència laboral, aprendre un nou idioma i, finalment, fer amics meravellosos.

Gràcies a la meua experiència laboral en EuroAltea, em sent més segur de les meues futures entrevistes de treball. Ara puc donar exemples concrets de les meues habilitats, i sé quines són les meues febleses.

El programa s’adapta a tots els adults joves, sense importar els antecedents que tinguen. Tot està molt ben organitzat, i si en qualsevol moment necessites ajuda, sempre hi haurà algú per a tu.

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodisea: El programa que se adapta a todos los adultos jóvenes, sin importar los antecedentes que tengan

Al final de mis estudios de bachillerato, me preguntaba si comenzar un máster o buscar un trabajo. Idealmente, quería comenzar a trabajar, pero al mismo tiempo sabía que sería difícil encontrar un bue...
Vore més

Eurodisea: El programa que se adapta a todos los adultos jóvenes, sin importar los antecedentes que tengan

Al final de mis estudios de bachillerato, me preguntaba si comenzar un máster o buscar un trabajo. Idealmente, quería comenzar a trabajar, pero al mismo tiempo sabía que sería difícil encontrar un buen trabajo sin alguna experiencia.

Cuando me enteré del programa Eurodisea, me interesé mucho y me inscribí rápidamente en una oferta.

Eurodisea es una oportunidad única para obtener una valiosa experiencia laboral, aprender un nuevo idioma y, por último, hacer amigos maravillosos.

Gracias a mi experiencia laboral en EuroAltea, me siento más seguro de mis futuras entrevistas de trabajo. Ahora puedo dar ejemplos concretos de mis habilidades y se cuales son mis debilidades.

El programa se adapta a todos los adultos jóvenes, sin importar los antecedentes que tengan. Todo está muy bien organizado, y si en cualquier momento necesita ayuda, siempre habrá alguien para ti

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodissey: A program that fits every young adult, no matter their background

At the end of my bachelor studies I was wondering whether to start a master or look for a job. Ideally I wanted to start working, but at the same time I knew that it would be hard to find a good job w...
Vore més

Eurodissey: A program that fits every young adult, no matter their background

At the end of my bachelor studies I was wondering whether to start a master or look for a job. Ideally I wanted to start working, but at the same time I knew that it would be hard to find a good job with no experience at all.

When I heard of the Eurodyssey program I got really interested and quickly applied to an offer.

Eurodyssey is a unique opportunity to gain valuable work experience, learn a new language, and last but not least, to make wonderful friends.

Thanks to my working experience at EuroAltea I feel more confident about my future job interviews. I am now able to give concrete examples of my skills, and know what I need to work on.

The program fits every young adult, no matter what background they have. Everything is really well organized, and if at whatever moment you need help there will always be someone for you.

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Laure

Altea
Mar 1, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. So...
Vore més

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers. With the other participants we first stayed one month in Valencia to learn Spanish (and we got to know each other) but also to have cultural visits before starting the internship in the different companies. I stayed in Altea with 2 other participants and worked in the Tourist Office. My colleagues were fantastic. It was a professional but also a cultural experience and I really recommend to take part in this programme because it is an amazing opportunity.

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Una Oportunidad Increíble

Acabé mis estudios en Junio y quería tener otra experiencia en el extranjero. Había oído sobre Eurodyssey entonces contacté con la organizacíon que trata con este programa en Bélgica. Poco después que...
Vore més

Una Oportunidad Increíble

Acabé mis estudios en Junio y quería tener otra experiencia en el extranjero. Había oído sobre Eurodyssey entonces contacté con la organizacíon que trata con este programa en Bélgica. Poco después que me había registrado en la web. Tuve que llamar, después realicé una entrevista y finalmente rellené los formularios. Con los otros participantes, quedamos un mes en Valencia para aprender Castellano y para conocernos. Además realizamos también visitas culturales antes de empezar las prácticas en las diferentes empresas. Me quedé en Altea con dos otros participantes, yo trabajaba para la Concejalia de Turismo en la TouristInfo como informadora turística. Mis compañeros de trabajo fueron fantásticos. Fue una experiencia profesional y cultural en todos los sentidos. Recomiendo participar en Eurodyssey porque es una experiencia extraordinaria.

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Laure

Altea
Mar 1, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. So...
Vore més

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers. With the other participants we first stayed one month in Valencia to learn Spanish (and we got to know each other) but also to have cultural visits before starting the internship in the different companies. I stayed in Altea with 2 other participants and worked in the Tourist Office. My colleagues were fantastic. It was a professional but also a cultural experience and I really recommend to take part in this programme because it is an amazing opportunity.

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puc recomanar amb confiança veure el que Eurodisea pot oferirte i aprofitar d’una oportunitat com aquesta

“Vaig acabar els meus estudis i buscava obtindre alguna experiència professional, després una participant anterior em va dir que el programa de Eurodisea podria ser una bona opció per a mi. Vaig...
Vore més

Puc recomanar amb confiança veure el que Eurodisea pot oferirte i aprofitar d’una oportunitat com aquesta

“Vaig acabar els meus estudis i buscava obtindre alguna experiència professional, després una participant anterior em va dir que el programa de Eurodisea podria ser una bona opció per a mi. Vaig donar una ullada al lloc web, vaig parlar amb els meus representants regionals i prompte vaig estar a València, aprenent espanyol i fent nous amics. Després vaig vindre a Altea i vaig començar a treballar com a dissenyador gràfic per a l’ajuntament a la Casa de Cultura, on immediatament vaig tindre l’oportunitat de treballar en projectes reals. Aquesta ha sigut una oportunitat fantàstica no solament per a aprendre i submergirme en l’espanyol, sinó també per a adquirir una valuosa experiència professional. Ha sigut una rica experiència cultural treballant, menjant menjar espanyol, viatjant i visitant diferents parts d’Espanya. Puc recomanar amb confiança veure el que Eurodisea pot oferirte i aprofitar d’una oportunitat com aquesta.”

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puedo recomendar con confianza ver lo que Eurodisea puede ofrecerte y aprovechar de una oportunidad como esta.

“Terminé mis estudios y buscaba obtener alguna experiencia profesional, luego una participante anterior me dijo que el programa de Eurodisea podría ser una buena opción para mí. Eché un vistazo...
Vore més

Puedo recomendar con confianza ver lo que Eurodisea puede ofrecerte y aprovechar de una oportunidad como esta.

“Terminé mis estudios y buscaba obtener alguna experiencia profesional, luego una participante anterior me dijo que el programa de Eurodisea podría ser una buena opción para mí. Eché un vistazo al sitio web, hablé con mis representantes regionales y pronto estuve en Valencia, aprendiendo español y haciendo nuevos amigos. Luego vine a Altea y empecé a trabajar como diseñador gráfico para el ayuntamiento en la Casa de Cultura, donde inmediatamente tuve la oportunidad de trabajar en proyectos reales. Esta ha sido una oportunidad fantástica no sólo para aprender y sumergirme en el español, sino también para adquirir una valiosa experiencia profesional. Ha sido una rica experiencia cultural trabajando, comiendo comida española, viajando y visitando diferentes partes de España. Puedo recomendar con confianza ver lo que Eurodisea puede ofrecerte y aprovechar de una oportunidad como esta.”

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

I can confidently recommend seeing what Eurodyssey can offer you and to take advantage of an opportunity like this

“I had finished my studies and was looking to obtain some professional experience, then I was told by a previous participant, that the Eurodyssey programme could be a good option for me. I had a look...
Vore més

I can confidently recommend seeing what Eurodyssey can offer you and to take advantage of an opportunity like this

“I had finished my studies and was looking to obtain some professional experience, then I was told by a previous participant, that the Eurodyssey programme could be a good option for me. I had a look on the website, talked to my regional representatives and soon I was in Valencia, learning Spanish and making new friends. I then came to Altea and started working as a graphic designer for the municipality in the Casa de Cultura, where I immediately got the chance to work on real projects. This has been a fantastic opportunity to not only learn and immerse myself in Spanish but to also acquire some valuable professional experience. It has been a rich cultural experience with working, eating Spanish food, travelling and seeing different parts of Spain. I can confidently recommend seeing what Eurodyssey can offer you and to take advantage of an opportunity like this.”

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and...
Vore més

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my curiosity overcame my fears.

I now accomplished the first four months of a one year long EVS in Wolfach (Germany).

Concretely I’m volunteering as a nurse. I take care of elderly; I help them to bath, to eat and to entertain. Thanks to this experience I think I found my vocation. When my year of volunteering will be over I hope I will get the chance to stay three more years to pass my bachelor of nursing in Germany.

Besides all this, I’m also learning German, making new friends and planning to take piano classes.

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and...
Vore més

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my curiosity overcame my fears.

I now accomplished the first four months of a one year long EVS in Wolfach (Germany).

Concretely I’m volunteering as a nurse. I take care of elderly; I help them to bath, to eat and to entertain. Thanks to this experience I think I found my vocation. When my year of volunteering will be over I hope I will get the chance to stay three more years to pass my bachelor of nursing in Germany.

Besides all this, I’m also learning German, making new friends and planning to take piano classes.

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and...
Vore més

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my curiosity overcame my fears.

I now accomplished the first four months of a one year long EVS in Wolfach (Germany).

Concretely I’m volunteering as a nurse. I take care of elderly; I help them to bath, to eat and to entertain. Thanks to this experience I think I found my vocation. When my year of volunteering will be over I hope I will get the chance to stay three more years to pass my bachelor of nursing in Germany.

Besides all this, I’m also learning German, making new friends and planning to take piano classes.

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Ene 14, 2019

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Take the step and you will be rewarded

Romania was my first Erasmus+ experience and I will never forget it! From the first day I felt at home. Going abroad allows you to break some stereotypes, you just face the reality on your own and you...
Vore més

Take the step and you will be rewarded

Romania was my first Erasmus+ experience and I will never forget it!

From the first day I felt at home. Going abroad allows you to break some stereotypes, you just face the reality on your own and you realize lots of things are much better than what you expected.

The “human” part is definitely my best memory of this experience. People were very welcoming and friendly. Honestly, I didn’t expect them to be that nice; I’m even staying in touch with some of them.

The different activities allowed me to gain confidence talking to people I don’t know and taught me how to present myself during a job interview.

Now I’m back in Spain, hearing my story made my friends want to live a similar experience. I really recommend them, as well as other youngsters to be brave and to take the step; they will be rewarded with a marvelous experience.

Erasmus+: Youth in Action

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Fes el pas i seràs recompensat.

Romania va ser la meua primera experiència Erasmus+ i mai l’oblidaré! Des del primer dia em vaig sentir com a casa. Anar a l’estranger et permet trencar alguns estereotips, tu sol t’...
Vore més

Fes el pas i seràs recompensat.

Romania va ser la meua primera experiència Erasmus+ i mai l’oblidaré!

Des del primer dia em vaig sentir com a casa. Anar a l’estranger et permet trencar alguns estereotips, tu sol t’enfrontes a la realitat i t’adones que moltes coses són molt millors del que esperaves.

La part “humana” és definitivament el meu millor record d’aquesta experiència. La gent era molt acollidora i amable. Honestament, no esperava que foren tan amables; Fins i tot estic en contacte amb alguns d’ells.

Les diferents activitats em van permetre guanyar confiança en parlar amb persones que no conec i em van ensenyar a presentar-me durant una entrevista de treball.

Ara estic de tornada a Espanya, en escoltar la meua història, els meus amics volien viure una experiència similar. Li ho recomane realment, així com a altres joves que siguen valents i facen el pas; seran recompensats amb una experiència meravellosa.

 

 

Erasmus+: Youth in Action

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Da el paso y serás recompensado

Rumania fue mi primera experiencia Erasmus+ y nunca la olvidaré! Desde el primer día me sentí como en casa. Ir al extranjero te permite romper algunos estereotipos, te enfrentas a la realidad solo y t...
Vore més

Da el paso y serás recompensado

Rumania fue mi primera experiencia Erasmus+ y nunca la olvidaré!

Desde el primer día me sentí como en casa. Ir al extranjero te permite romper algunos estereotipos, te enfrentas a la realidad solo y te das cuenta de que muchas cosas son mucho mejores de lo que esperabas.

La parte “humana” es definitivamente mi mejor recuerdo de esta experiencia. La gente era muy acogedora y amable. Honestamente, no esperaba que fueran tan amables; Incluso estoy en contacto con algunos de ellos.

Las diferentes actividades me permitieron ganar confianza al hablar con personas que no conozco y me enseñaron a presentarme durante una entrevista de trabajo.

Ahora estoy de vuelta en España, al escuchar mi historia, mis amigos querían vivir una experiencia similar. Se lo recomiendo realmente, así como a otros jóvenes que sean valientes y den el paso; serán recompensados con una experiencia maravillosa.

 

Erasmus+: Youth in Action

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dic 28, 2018

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóv...
Vore més

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Sandra

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

A very rewarding experience

It is a very gratifying experience to travel and to discover a new country and a new way of living, it’s even better because you do it together with people like you. With no doubt I strongly encourage...
Vore més

A very rewarding experience

It is a very gratifying experience to travel and to discover a new country and a new way of living, it’s even better because you do it together with people like you. With no doubt I strongly encourage youngsters to get out of their comfort zone and to explore the world and its different cultures.

Erasmus+: Youth in Action

Sandra

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóv...
Vore més

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de to...
Vore més

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como idiomas, conoces culturas nuevas formas parte de un proyecto o propósito mayor y por último, no lo olvidemos, disfrutas como un niño pequeño esos días

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Gabriel

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

The Erasmus experience remains forever in your head

The Erasmus experience remains forever in your head. The city in which the youth exchange takes place will remain as part of your origin. As well as the other participants will become friends for a li...
Vore més

The Erasmus experience remains forever in your head

The Erasmus experience remains forever in your head. The city in which the youth exchange takes place will remain as part of your origin. As well as the other participants will become friends for a lifetime. The Erasmus+ experience allows you to build strong relations, to open your mind, to improve your communicative skills in foreign languages and to get to know new cultures. Last but not least, you really have fun during the project.

Erasmus+: Youth in Action

Gabriel

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de to...
Vore més

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como idiomas, conoces culturas nuevas formas parte de un proyecto o propósito mayor y por último, no lo olvidemos, disfrutas como un niño pequeño esos días

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Una experiència recomedable 100%

Una experiència recomedable 100%. Coneixes cultures diferents, llocs desconeguts, i persones increïbles, que sens dubte t’enriqueixen com a persona. Per a veure ofertes d’intercanvi juveni...
Vore més

Una experiència recomedable 100%

Una experiència recomedable 100%. Coneixes cultures diferents, llocs desconeguts, i persones increïbles, que sens dubte t’enriqueixen com a persona.

Per a veure ofertes d’intercanvi juvenil, dóna un clic ací.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

A 100% recommended experience

A 100% recommended experience. You get to know different cultures, unknown places, and incredible people, that undoubtedly enrich you as a human being. To see mobility offers, click here.
Vore més

A 100% recommended experience

A 100% recommended experience. You get to know different cultures, unknown places, and incredible people, that undoubtedly enrich you as a human being.

To see mobility offers, click here.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Una experiencia recomedable 100%

Una experiencia recomedable 100%. Conoces culturas diferentes, lugares desconocidos, y personas increíbles, que sin duda te enriquecen como persona. Para ver ofertas de intercambio juvenil, da un clic...
Vore més

Una experiencia recomedable 100%

Una experiencia recomedable 100%. Conoces culturas diferentes, lugares desconocidos, y personas increíbles, que sin duda te enriquecen como persona.

Para ver ofertas de intercambio juvenil, da un clic aquí.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gracias a la Beca Euroaltea, que oferta anualmente el Ayuntamiento de Altea, he tenido la oportunidad de realizar un par de meses de prácticas en Irlanda del norte en el Belfast Print Workshop, un imp...
Vore més

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gracias a la Beca Euroaltea, que oferta anualmente el Ayuntamiento de Altea, he tenido la oportunidad de realizar un par de meses de prácticas en Irlanda del norte en el Belfast Print Workshop, un impresionante taller de grabado, y también cooperativa de artistas. Además de conocer el mundo del grabado mucho más a fondo, he podido poner en práctica conocimientos de diseño digital, adquiridos durante mi grado de Bellas Artes, en la realización de material publicitario, y también he colaborado en la catalogación de las obras, entre otras cosas. Una experiencia intensa y llena de aprendizajes. Con el añadido de practicar y mejorar el inglés en una ciudad tan especial como es Belfast. Una oportunidad muy recomendable!

Más información sobre las becas EuroAltea aquí.

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, with the EuroAltea grant in Belfast

Thanks to the Euroaltea Grant, offered annually by the City Council of Altea, I had the opportunity to do an internshipsa for a couple of months in Northern Ireland at the Belfast Print Workshop, an i...
Vore més

Patricia, with the EuroAltea grant in Belfast

Thanks to the Euroaltea Grant, offered annually by the City Council of Altea, I had the opportunity to do an internshipsa for a couple of months in Northern Ireland at the Belfast Print Workshop, an impressive engraving workshop, and also an artists’ cooperative. In addition to knowing the world of engraving much more thoroughly, I have been able to put into practice digital design knowledge, acquired during my degree in Fine Arts, in the realization of advertising material, and I have also collaborated in the cataloging of the works, among others things. An intense and full of learning experience. With the addition of practicing and improving English in a city as special as Belfast. A highly recommended opportunity!

More information about the EuroAltea grant here.

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gràcies a la Beca *Euroaltea, que ofereix anualment l’Ajuntament d’Altea, he tingut l’oportunitat de realitzar un parell de mesos de pràctiques a Irlanda del nord en el Belfast *Prin...
Vore més

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gràcies a la Beca *Euroaltea, que ofereix anualment l’Ajuntament d’Altea, he tingut l’oportunitat de realitzar un parell de mesos de pràctiques a Irlanda del nord en el Belfast *Print *Workshop, un impressionant taller de gravat, i també cooperativa d’artistes. A més de conèixer el món del gravat molt més a fons, he pogut posar en pràctica coneixements de disseny digital, adquirits durant el meu grau de Belles arts, en la realització de material publicitari, i també he col·laborat en la catalogació de les obres, entre altres coses. Una experiència intensa i plena d’aprenentatges. Amb l’afegit de practicar i millorar l’anglès en una ciutat tan especial com és Belfast. Una oportunitat molt recomanable!

Més informació sobre les beques *EuroAltea ací.

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Alicia

Grafic designer
Brussels
Jul 12, 2018

And all that started with just an email.

Alicia, grafic designer, from Belgium, intern at the Ayuntamiento de Altea with the programme Eurodyssey “I didn´t know about the Eurodyssey programme until I received an email saying that an of...
Vore més

And all that started with just an email.

Alicia, grafic designer, from Belgium, intern at the Ayuntamiento de Altea with the programme Eurodyssey

I didn´t know about the Eurodyssey programme until I received an email saying that an offer for an internship in Spain could interest me. I decided to apply and so, sending my CV directly. In one month, everything had changed for me. In Brussels, it has been few months that I couldn’t find a job and now I have one here. Working in Spain is an adventure I could never forget. Suddenly, I had projects of work, and of life too. Since I am in Altea, I have never regretted one second coming here. I meet people, see how much life is different here and I’m even thinking about living in Spain…
I truly think the Eurodyssey programme allows you to advance in your life and to get an experience of which you’re more strong and self-confident.
And all that started with just an email.

Check the Eurodyssey programme here.

 

Alicia

Grafic designer
Brussels
Jul 12, 2018

Andres

Employment technician
Altea
Jul 12, 2018

An inspiring job

Andres, from Spain, Employment technician at the town hall of Altea “I arrived in Altea in September 2017 thanks to a subvention of the Valencian Region, co-funded by the European Social Fund. F...
Vore més

An inspiring job

Andres, from Spain, Employment technician at the town hall of Altea

“I arrived in Altea in September 2017 thanks to a subvention of the Valencian Region, co-funded by the European Social Fund. From the situation of unemployed, looking for a job as a lawyer after finishing my studies in Law, now I am in the situation of having an inspiring job.
Ten months after, here I am, working every day with willingness to learn more and more and to grow personally. I couldn´t imagine having a better chance, and I continue to be grateful for that.”

Andres

Employment technician
Altea
Jul 12, 2018

Betsy

Assistant at EPO
Belgium
Jul 12, 2018

More than a first job opportunity, you need to think in terms of personal growth.

Betsy, from Belgium, European Project Assistant at EuroAltea (Europe Project Office) with the programme Eurodyssey “Six months after my graduation, I was still procrastinating to think about wha...
Vore més

More than a first job opportunity, you need to think in terms of personal growth.

Betsy, from Belgium, European Project Assistant at EuroAltea (Europe Project Office) with the programme Eurodyssey

“Six months after my graduation, I was still procrastinating to think about what I want and where I see myself. The only thing I knew before coming here in Altea was my willingness to work outside Belgium and to learn a new language. But how? When? Where? I decided to get information about the European mobility programmes. After applying for this internship with Eurodyssey, I have learned that I was expected to start Spanish classes 2 weeks after in Valencia; it was from that time my life changed.

More than a first job opportunity, you need to think in terms of personal growth. And for this reason, I think the experience Eurodyssey will be forever remembered in my life. I’m discovering new cultures, learning a new language, making new friends.

I seriously advise young people from Altea to enjoy this opportunity. Obviously, it might be a bit scary at the beginning, but your life can change in a better way fast, such like me. You will find some obstacles to overcome… but they help you to grow and make you stronger, aren´t they?

Don’t miss the chances the UE offers you.”

Find out more information about the programme here.

Betsy

Assistant at EPO
Belgium
Jul 12, 2018

Betsy

Assistent en OPE
Bèlgica
Jul 12, 2018

Més que una primera oportunitat de treball, necessites pensar en el desenvolupament personal.

Betsy, assistent de projectes europeus, belga, en pràctiques a EuroAltea amb el programa EURODISEA “Després de la meua graduació, vaig estar preguntant-me el que volia fer amb la meua vida. El q...
Vore més

Més que una primera oportunitat de treball, necessites pensar en el desenvolupament personal.

Betsy, assistent de projectes europeus, belga, en pràctiques a EuroAltea amb el programa EURODISEA

“Després de la meua graduació, vaig estar preguntant-me el que volia fer amb la meua vida. El que sabia és que volia treballar fora de Bèlgica i aprendre un nou idioma. Però com? On? Quan? Vaig decidir informar-me sobre els programes de mobilitat europeus. Després vaig manar una candidatura per a aquestes pràctiques Eurodisea, i vaig saber que 2 setmanes més tard començaria els cursos d’espanyol a València. La meua vida canviava en 2 setmanes!

Més que una primera oportunitat de treball, necessites pensar en el desenvolupament personal. I per això, crec que Eurodisea quedarà en la meua memòria. Estic descobrint noves cultures, aprenent un idioma, fent amics.

Sincerament, aconselle als joves d’Altea gaudir aquesta oportunitat. Pots tindre por al principi, però la vida pot canviar a millor ràpidament, com a mi. Tindràs obstacles que superar… però t’ajudaran perquè cresques i t’enfortisques, no?”

Eurodisea

Betsy

Assistent en OPE
Bèlgica
Jul 12, 2018

Andrés

Tècnic d'Ocupació
Espanya
Jul 12, 2018

Un treball totalment inesperat

Andrés, espanyol, Tècnic d’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea “Vaig arribar a l’Ajuntament d’Altea al setembre de 2017 gràcies a una subvenció de la Generalitat Valen...
Vore més

Un treball totalment inesperat

Andrés, espanyol, Tècnic d’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea

“Vaig arribar a l’Ajuntament d’Altea al setembre de 2017 gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu. Vaig passar d’estar desocupat, després de diversos mesos buscant treball com a advocat en acabar el Màster d’Advocacia, a tindre un treball totalment inesperat, ja que vaig ser preseleccionat pel centre d’Ocupació, juntament amb altres candidats, només apuntant-me al SERVEF i al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Deu mesos després, ací seguisc, treballant cada dia amb ganes d’aprendre i créixer com a persona. No he pogut tindre major sort, i continue donant gràcies per això.”

Andrés

Tècnic d'Ocupació
Espanya
Jul 12, 2018

EuroAltea

El ámbito de los programas europeos es realmente extenso y heterogéneo. Para poder asesorar en esta compleja materia al resto de áreas municipales, a las empresas alteanas, a los jóvenes y a la ciudadanía del municipio en general, se crea en marzo del 2017, la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) de Altea, con el fin de ayudar,  orientar y asesorar en la captación de financiación europea.


El objetivo que se persigue es estimular y motivar la participación de Altea (a nivel institucional, empresarial, ciudadana, etc) en las diversas actividades financiadas por la Unión Europea