• Política de Privadesa

  L’AJUNTAMENT D’ALTEA informa als usuaris sobre la seua política de protecció de dades de caràcter personal en virtut de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a informar als Usuaris de les Dades Personals que l’AJUNTAMENT D’ALTEA els puga requerir per a l’exercici de les seues activitats.

  Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats per AJUNTAMENT D’ALTEA als corresponents fitxers automatitzats, sent l’AJUNTAMENT D’ALTEA responsable d’aquests fitxers.

  Conforme a la normativa aplicable, aquests Fitxers es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. En virtut de la normativa aplicable, els usuaris podran accedir als fitxers per a la modificació, rectificació o cancel·lació de les dades personals. L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a l’AJUNTAMENT D’ALTEA són veraces i es fa responsable de comunicar a aquests qualsevol modificació en els mateixos.

  La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que ofereix l’AJUNTAMENT D’ALTEA.

  L’AJUNTAMENT D’ALTEA garanteix el manteniment dels nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

  Els Usuaris tenen reconeguts els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de les cessions que puguen ser realitzades respecte de les seues Dades Personals. L’Usuari, o el seu representant legal, podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a l’AJUNTAMENT D’ALTEA per correu certificat amb justificant de recepció, en la qual concrete la seua petició i aportació còpia del seu D.N.I. o document acreditatiu, a la següent adreça:

  Plaça José Mª Planelles, 1,
  03590 – Altea (Alacant – Espanya)
  Telèfon: 96 584 13 00