• Organització Mundial de la Família

  L’Organització Mundial de la Família (OMF) és una organització internacional que té com a objectiu principal representar a les famílies del món a tots els nivells, defensar el seus interessos i actuar amb elles i per a elles davant els governs i la comunitat internacional.

  Amb respecte a les Nacions Unides i al procés consultiu, l’organització actua com a enllaç entre les aspiracions i assoliments de les famílies i el treball realitzat per a elles a escala internacional.

  La família es la unitat bàsica de la societat i com a tal ha de ser enfortida, gaudint del dret a rebre protecció i suport integrals. En els distints sistemes culturals, polítics i socials existeixen diverses formes de família, i els seus drets, capacitats i responsabilitats han de ser respectats.

  Objectius

  L’objectiu principal de l’Organització Mundial de la Família és, com s’ha mencionat,  representar a les famílies del món a tots els nivells per a la defensa dels seus interessos, i actuar com a pont entre elles i l’Organització de Nacions Unides.

  Igualment, des del si de l’Organització es treballa per a analitzar de forma permanent la situació de la família, les principals problemàtiques a las que se enfrenta, y presentar propostes i solucions als diferents reptes. Entre ells, podem destacar: evitar la transmissió intergeneracional de la pobresa o reivindicar i garantir l’exercici dels drets sexuals i reproductius.